PASLAUGOS

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras teikia šias paslaugas:

• Šeimos gydytojo paslaugos

Teikiamos nemokamai asmenims, turintiems privalomąjį sveikatos draudimą. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. Prie įstaigos galima prisirašyti gyventojui užpildžius nustatytos formos prašymą. Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją.
Rekomenduojama rinktis šeimos gydytoją:
dirbantį arčiausiai Jūsų namų, kad susirgus nereikėtų toli vykti;
turintį licenciją ir kvalifikacijos pažymėjimus;
dirbantį licencijuotoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
Šeimos gydytojas Jums susirgus greitai, kvalifikuotai ir nemokamai suteikia medicinos pagalbą ir kitas valstybės garantuojamas medicinos paslaugas:
atlieka profilaktinį sveikatos tikrinimą, skiepija;
suteikia būtinąją medicinos pagalbą;
atlieka būtiniausius tyrimus, diagnozuoja ligą ir skiria gydymą;
išrašo receptus (ir kompensuojamiesiems vaistams);
jei reikia, išduoda siuntimą konsultuotis ir gydytis pas antrinio lygio specialistą;
jei reikia, išduoda siuntimą reabilitacijai ir gydymui ligoninėje;
atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
siunčia į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumo ar darbingumo lygiui nustatyti, jeigu Jūsų liga atitinka darbingumo ar neįgalumo lygio nustatymo kriterijus;
teikia valstybės finansuojamų prevencinių programų paslaugas ir informaciją apie jas:
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos paslaugas vyrams - nuo 40 iki 55 metų, moterims - nuo 50 iki 65 metų.
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugas, moterims nuo 50 iki 69 metų.
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programos paslaugas, moterims nuo 25 iki 60 metų.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugas, vyrams 50 iki 57 metų ir vyrams nuo 45 metų jei tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu.

• Odontologijos paslaugos

Profilaktika ir gydymas: paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto, teikiamos pirminės sveikatos priežiūros įstaigose pagal paciento prisirašymo pas šeimos gydytoją vietą.
Rekomenduojama kartą metuose profilaktiškai apsilankyti pas odontologą. Jus apžiūrės ir jei reikės užrašys gydymui.

Dantų protezavimas:
Nuo 2009 m. spalio 1 dienos įsigaliojo nauja dantų protezavimo paslaugų ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka (Žin., 2009, Nr. 112-4784). Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto (nemokamą), turi šie asmenys:
1. Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius (Žin., 2005, 71-2555).
2. Vaikai (iki 18 m.).
3. Asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais (Žin., 2004, 83-2983).
Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turėtų kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios yra prisirašęs, odontologą.

• Psichiatro paslaugos

Gydytojai psichiatrai teikia šias paslaugas:
diagnozuoja ir gydo psichikos bei elgesio sutrikimus, išrašo vaistus;
sprendžia laikinojo nedarbingumo klausimus;
siunčia į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą nustatyti neįgalumą ar darbingumo lygi;
siunčia konsultuotis su antrojo lygio psichiatru ar kitais specialistais, o prireikus – gydytis į ligoninę;
atlieka profilaktinius psichikos sveikatos tikrinimus.

• Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
Slauga yra psichikos ar fizinę negalią turinčių asmenų (neįgaliųjų) priežiūra, kurią teikia profesionalūs darbuotojai.
Palaikomasis gydymas - stacionarinė medicinos pagalba pacientams, kai aiški ligos diagnozė ir nereikalingas specializuotas gydymas.
Iš PSDF biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims apmokamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, priskirtos asmens sveikatos priežiūrai. Palaikomojo gydymo paslaugos yra teikiamos stacionare.
Stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems yra teikiamos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti. Siuntimą palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms gauti pacientui išduoda ambulatorinės arba stacionarinės ASPĮ gydytojas. Pacientai į ligoninę hospitalizuojami, kai nustatoma galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas. Paciento stacionare buvimo trukmę lemia objektyvi paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas, stacionarinių slaugos paslaugų poreikis.

• Mokamos paslaugos
VšĮ Rietavo  PSPC teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. Įsakymu Nr. V-1065 „Dėl LR SAM 1999 m. liepos 30 d. Įsakymo Nr. 317 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei tų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo“.
Socialinės globos paslaugos finansuojamos iš Rietavo savivaldybės biudžeto.  Ten gali gydytis vieniši, sunkią negalią turintys pacientai. Guldymas derinamas su Rietavo savivaldybės Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėju. Reikia turėti šeimos gydytojo siuntimą F Nr.027/a. Pacientas moka 80 proc. pensijos įnašą.